Hälsningar från skolhälsovården

 

Skolhälsovårdaren främjar elevens hälsa 

 

Skolhälsovården är en del av elevvården. Skolhälsovårdaren sköter tillsammans med skolläkaren om att skolhälsovårdens uppgifter genomförs.
Skolhälsovården är lagstadgad, förebyggande verksamhet.

Målet är att stöda elevens sunda tillväxt och utveckling och på det sättet skapa en grund för gott vuxenskap. Skolhälsovårdaren är i en nyckelposition för tidigt upptäckande av problem och vid erbjudande av stöd genom att samarbeta intensivt med vårdnadshavarna och skolans personal.

Centrala uppgifter inom skolhälsovården:
•    Stöda elevernas hälsosamma tillväxt och utveckling
•    Hälsorådgivning och hälsofostran
•    Elevernas hälsogranskningar
•    Skolhälsovården bevakar och främjar skolgemenskapens och studiemiljöns hälsosamhet och trygghet.    
•    Stöda skolgemenskapens välmående
•    medlem bl.a. i skolans utvidgade trygghetsgrupp samt i skolan krisgrupp

Skolhälsovårdaren träffar alla elever varje läsår i samband med hälsogranskningen.
I åk 1, åk 5 och åk 8 görs en omfattande hälsogranskning som utöver hälsovårdarens granskning innehåller en läkargranskning som föräldrarna också kallas till.


Eleverna i åk 8 får ett hälsointyg för ungdom.

Också omplåstring och utredning av sjukdomsfall som sker under skoldagen är en del av skolhälsovårdarens arbete. Om eleven blir akut sjuk eller skadar sig i skolan eller under skolresan bedömer läraren eller hälsovårdaren tillståndet och tar kontakt med föräldrarna. Hälsovårdaren hjälper vid behov till vid vårdhänvisningen. Alla vuxna i skolan har ansvar för barnets säkerhet ända tills ansvaret för barnets vård övergått till vårdnadshavaren. Det är bra att veta att skolhälsovårdaren inte alltid är på plats men per telefon får man tag på skolhälsovårdaren alla vardagar
En olycksfallsanmälan görs om olycksfallet sker på skolvägen eller under skoltid.

Skolhälsovårdaren är inte elevens sjukvårdare. Ansvaret för vård av sjukt barn, arrangemang av sjukvård och förandet till vård är hos vårdnadshavaren. Ett sjukt barn skall man inte skicka till skolan eller till skolhälsovårdarens mottagning på morgonen. Däremot skall ni gärna ta kontakt om ert barn ofta är borta från skolan. Skolan har en plan för hur stor frånvaro följs upp och hur vi stöder så att frånvaron minskar.
.

Elever som behöver specialdiet i skolan skall anmäla om detta genast i början av termin eller så snart som behovet uppstår. Detta görs via den här länken https://lomake.kirkkonummi.fi/ilmoitus_erityisruokavaliosta (byt språk till svenska)

För elever med t.ex diabetes, epilepsi eller allergi som kräver medicinering under dagen, görs en vårdplan. Elevens vårdnadshavare skall kontakta skolhälsovårdaren genast då skolan börjar.

Föräldrarna är viktiga samarbetsparter för skolhälsovårdaren. Om du funderar över något angående ditt barns utveckling eller annat, ta kontakt med skolhälsovårdaren.

    Marica Hellström, skolhälsovårdare åk 1-5                    
    tel.050-3107068
    marica.hellstrom@kirkkonummi.fi
    eller via Wilma
    
    Eva Gyllenbögel-Lindberg åk 6-8
    tel 050-5774988
    eva.gyllenbogel-lindberg@kirkkonummi.fi

    eller via Wilma

    Antonina (Nina) Carlberg, skolhälsovårdare åk 9, samt 8-9 L     
    tel. 040-1269145
    antonina.carlberg@kirkkonummi.fi
    eller via Wilma
    
    Skolläkare Maria Blomqvist, kontakt via skolhälsovårdaren
 

SKOLPSYKOLOGEN


Skolpsykologen hör till skolans elevvårdspersonal och deltar i de regelbundna elevvårds- och pedagogiska stödgruppsmöten som ordnas i skolan. Skolpsykologen jobbar inom skolan både med generell och individuell elevvård samt genom konsultationer. Föräldrar, eleven själv eller lärare kan kontakta skolpsykologen för att diskutera elevens skolgång och mående. Vanliga orsaker till kontakter är inlärningssvårigheter, misstanke om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, problem med koncentrationen, mobbning och olika rädslor. En bedömning av inlärningssvårigheter innefattar alltid minst ett samtal med föräldrarna, eleven (om elevens utvecklingsnivå tillåter det) och lärare samt en individuell testning vid behov. Bedömningar av huruvida eleven eller familjen behöver hjälp från ex familjerådgivningen, barn- eller ungdomspsykiatriska poliklinikerna kan ske genom samtal med eleven och familjen. Remittering till specialsjukvården sker i samarbete med skolhälsovården eller via kommunens habiliteringsgrupp. 

Skolpsykologen jobbar fyra dagar i veckan i Winellska skolan och i de förskolor som skickar barn till skolan. Skolpsykologen har ett eget arbetsrum i skolan där elever kan söka upp skolpsykologen personligen. Det går bra att skicka e-post eller att ringa.

 

Helena Björkqvist , skolpsykolog
Tel: 040-7290524
 helena.bjorkqvist@kyrkslatt.fi 


Skolkuratorn 

Skolkuratorn i Winellska skolan finns varje dag på plats i skolan och jobbar med eleverna i åk 1-9 samt i de förskolor som hör till Winellska skolans distrikt. Skolkuratorn är skolans socialarbetare och en del av skolans elevvårdspersonal, och arbetar för att främja elevernas välmående i skolan. Till skolkuratorn kan eleverna vända sig då de behöver någon utomstående att prata med eller stöd, rådgivning och handledning i olika frågor. Många elever söker själva upp skolkuratorn vid olika bekymmer och vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn ifall det finns en oro som påverkar elevens välmående i skolan eller mående överlag. Skolkuratorn stöder elever främst genom stödsamtal och har tystnadsplikt.

Förebyggande arbete för att öka på välmåendet bland eleverna i hela skolsamfundet är en viktig del av skolkuratorns arbetsuppgifter. Skolkuratorn arbetar förebyggande med klasser och elevgrupper och fungerar även som handledare för väneleverna både på åk 5-6 samt åk 7-9.

Skolkuratorns arbetsrum finns i B-byggnaden i samma utrymmen som skolhälsovårdarna och skolpsykologen. Skolkuratorn nås genom att skicka sms eller WhatsApp-meddelande eller genom att ringa; 040 729 0523, per Helmi, eller per e-post: jessica.hellman@kirkkonummi.fi, och hittas också på Snapchat under namnet kuratorjessica. 

Jessica Hellman
Skolkurator

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com