J-klassen, flexibel grundläggande undervisning i årskurs 9 vid Winellska skolan

 

 

J-klassen erbjuder en elev i grundskolans sista årskurs flexibla undervisningsarrangemang i en liten grupp. En del av undervisningen sker i skolan och en del på arbetsplatser eller i andra inlärningsmiljöer i form av handledda studier. Syftet med den flexibla grundläggande undervisningen är att stöda unga att gå ut grundskolan och att motverka att unga avbryter sin skolgång efter grundskolan.

 

Verksamheten riktar sig till elever som riskerar skolavbrott, vars skolgång är problematisk eller som av olika orsaker inte anpassar sig till traditionell undervisning på de högre klasserna. Problemen kan ta sig uttryck som utagerande i klassituation, olovlig frånvaro och konfliktbenägenhet, vilka påverkar skolframgången negativt.

 

J-klassen erbjuder en trygg närmiljö där gruppnormer, konfliktlösning och social interaktion uppövas. Eleverna undervisas i huvudsak av en speciallärare som samarbetar med ämneslärare. Skolans elevhandledare instruerar eleverna vid yrkesval och vid den gemensamma elevantagningen. Skolans elevvårdspersonal samarbetar vid behov med klassens lärare, elever och föräldrar.

 

Intensiva studieperioder i skolan varvas med arbetspraktik. Under läsåret har eleverna fyra praktikperioder och varje period är tre veckor lång. Eleverna söker själva praktikplats. En handledare på praktikplatsen utses för varje elev. Läraren följer upp praktikperioden och träffar eleven tillsammans med handledaren ett par gånger under de tre veckorna.

Praktiken är oavlönad men eleven har rätt till rese- och måltidsersättning enligt de allmänna principerna under prao-perioder. Eleven är försäkrad genom skolans försäkringar.

 

Arbetet i J-klassen är krävande och därför förutsätts det att en elev, som antas till klassen, klarar av att följa läroplanens allmänna mål. Eleven överförs inte till specialundervisningen. Efter avslutad skolgång erhåller eleven ett ordinarie avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

 

Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktig. Redan vid intervjutillfället poängteras föräldrarnas roll att stöda eleven under årets gång. Studietakten är hög och eleverna förväntas dessutom sätta sig in i flera olika arbetsmiljöer under året. Det här kräver att eleverna får stöd, uppmuntran och fasta rutiner från vårdnadshavarnas sida.

 

Till klassen antas högst tio elever.  De elever som vill söka sig till J-klassen fyller i en ansökan och kallas till ett intervjutillfälle tillsammans med sina vårdnadshavare. Skolans lärare och elevvårdspersonal ger utlåtanden vid valet av elever till J-klassen.

Blanketten för ansökan till J-klassen

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com