PRAO (PRaktisk ArbetslivsOrientering)

Praons syfte är att ge en bild av arbetsliv och yrken, sporra till att aktivt planera valet av yrkesbana och klargöra egna förutsättningar i relation till arbete och yrke samt att hjälpa eleven se sambandet mellan det eleven lär sig i skolan och det praktiska arbetet. Avsikten är att utveckla elevens förmåga till självständigt, aktivt arbete samt att öka intresset för arbetslivet.

För eleverna i årskurs 7 innebär detta att de får bekanta sig med 2 yrkesgrupper och deras arbete under en skoldag under hösten. För eleverna i årskurs 8 innebär detta en veckas PRAO-period då eleven får bekanta sig med arbetet på t.ex. en förälders eller bekants arbetsplats. PRAO:n på årskurs 8 skall ge 
eleverna en möjlighet att bekanta sig med en arbetsplatsmiljö och därmed hjälpa eleven välja 
var han/hon vill göra sin PRAO under den två veckor långa PRAO-perioden som sedan infaller 
under årskurs 9.

 

Årskurs 7

 

PRAO-dagen för eleverna i årskurs 7 ordnas internt inom Gesterby skolcentrum i samarbete med förskolan, de yngsta språkbadsklasserna, vaktmästarna, städ-, biblioteks-,  köks-, och servicepersonalen. Eleven praktiserar under sin PRAO-dag med två av dessa yrkesgrupper. De elever som har lektion före och/eller efter sin PRAO, deltar i undervisningen. Obs! De elever som praktiserar i köket bör ha inneskor med sig och de som praktiserar i förskolan bör ha lämpliga utekläder.

 

Efter PRAO:n får eleven ett intyg av de personer, som har handlett hen. PRAO-intyget lämnas samma dag in till studiehandledaren. Innan eleven går hem skall hen också fylla i en elektronisk självutvärdering. Erfarenheterna från PRAO:n diskuteras sedan under en elevhandledningslektion.

 

Vid frånvaro på PRAO-dagen önskar vi att ni meddelar studiehandledaren/skolan.

 

Skolans försäkring gäller också för den här dagen.

Tidpunkt och plats tilldelar studiehandledarna eleverna under period 1.

 

 

Årskurs 8 och 9

Tidpunkt: 

 

Åk 9:  vecka 39 och vecka 3 (21-25.9.2020, 18-22.1.2021)

Åk 8: vecka 12 (22-26.3.2021) 

 

 

PRAO-avtal (svenska)

 

TET-sopimus (finska)

 

Årskurs 8

 

 

PRAO-intyg åk 8

 

TET-todistus åk 8

 

ÅK 8 PRAO-dagbok

 

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan studiehandledaren hjälpa. Senast 8.3.2021 skall eleverna ha valt en PRAO-plats, tecknat PRAO-avtalet med PRAO-handledaren och lämnat in ena exemplaret av PRAO-avtalet till studiehandledaren. På elevhandledningslektionen har eleverna fått information om var de kan söka PRAO-plats och hur de skall gå tillväga då de söker PRAO-plats.

 • Ge blanketten med Direktiv för arbetsgivare & Intyg / Ohjeita työnantajalle & Todistus till din PRAO-handledare i början av PRAO:n, så att han vet hur han skall utvärdera dig i slutet av PRAO-perioden.

 • Intyget lämnas till elevhandledaren senast 9.4.2021.

 • Fyll i och skicka PRAO-dagboken genast efter att du genomfört din PRAO. Den finns på skolans hemsida under Elevhandledning > PRAO.

 • Eleven kan få ersättning för resorna mellan hemmet och PRAO-platsen till ett värde av högst 4€/dag. Det billigaste färdmedlet bör användas. Gäller oftast då PRAO-platsen är utanför kommunen. Ifall eleven har resekort för skolresor kan det användas inom kommunen.

 

 • En del PRAO-platser bjuder eleven på lunch. Om lunchen är avgiftsbelagd kan eleven få en liten ersättning. Eleven kan också äta gratis vid närmaste skola, dock inom Kyrkslätt eller ha egen vägkost med.

 

 • Anhållan om måltids- och reseersättning görs på dessa två blanketter: reseräkning och bilagaBifoga alla kvitton och lämna in till studiehandledaren senast inom två veckor efter att PRAO:n avslutats, senast 9.4.2021.

 • Elevernas arbetstid är ca 6h /dag (inkl. matpaus). Arbetstiden kan variera, men bör följa arbetslagstiftningen för unga arbetstagare. D.v.s. att arbetstiden skall förläggas mellan kl. 8-20 för under 15-åringar och mellan kl.6-22 för 15-åringar.

 • Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör han meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

 

 • Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan. För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. Skolans försäkring gäller under PRAO-perioden. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är han/hon ersättningsskyldig.

 

Årskurs 9

 

PRAO-intyg åk 9

 

TET-todistus 9lk

ÅK 9 PRAO-dagbok

 

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan studiehandledaren hjälpa. PRAO-avtalet (se länk ovan) skall lämnas in före PRAO-veckan inleds, senast 7.9.2020 för första PRAO-veckan och senast 21.12.2020 för andra PRAO-veckan.

Eleven tar med sig Direktiv och Intyg- blanketten (se länk ovan) till PRAO-platsen. PRAO-handledaren utvärderar eleven på blanketten, som returneras till studiehandledaren inom två veckor efter PRAO-veckans slut.

Eleven kan få ersättning för resorna mellan hemmet och PRAO-platsen till ett värde av högst 4 € /dag. Det billigaste färdmedlet bör användas. Gäller oftast då PRAO-platsen är utanför kommunen. Ifall eleven har resekort för skolresor kan det användas inom kommunen.


En del PRAO-platser bjuder eleven på lunch. Om lunchen är avgiftsbelagd kan eleven få en liten ersättning. Eleven kan också äta gratis vid närmaste skola, dock inom Kyrkslätt eller ha egen vägkost med.

 

Anhållan om måltids- och reseersättning görs på dessa två blanketter: reseräkning och bilaga.

Bifoga alla kvitton och lämna in till studiehandledaren senast inom två veckor efter att PRAO:n avslutats, 9.10.2020 / 5.2.2021.

Elevernas arbetstid är ca 6h /dag (inkl. matpaus). Arbetstiden kan variera, men bör följa arbetslagstiftningen för unga arbetstagare. D.v.s. att arbetstiden skall förläggas mellan kl. 8-20 för under 15-åringar och mellan kl.6-22 för 15-åringar.

 

Eleven står inte i arbetsförhållande till arbetsgivaren och får alltså inte lön under praktiktiden.

 

Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan

För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är hen ersättningsskyldig.

Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör hen meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

 

Niorna skall under sin PRAO intervjua en arbetstagare på PRAO-platsen.

Eleven skall redogöra för intervjun i uppsatsen efter första PRAO-veckan och i PRAO-dagboken efter andra PRAO-veckan.

Följande frågor skall ställas. Därtill kan eleven ställa flera frågor som han själv funderar på:

 • Vilken är din befattning (fi: toimi) ?

 • Vilken utbildning behöver man för detta jobb?

 • Var har du utbildat dig?

 • Hurudana arbetstider har du?

 • Vilka är fördelarna med ditt jobb?

 • Vilka är nackdelarna med ditt jobb?

 • Hurudana egenskaper skall man ha för att lämpa sig för det här jobbet?

 • Egna frågor

 

Efter första PRAO-veckan skriver niorna en uppsats under en modersmålslektion.

I uppsatsen skall eleven reflektera över följande punkter

 • Varför valde du denna PRAO-plats?

 • Beskriv din PRAO-plats (namn, storlek, läge, dagliga rutiner, olika yrken och uppgifter på arbetsplatsen m.m.)

 • Beskriv kort dina arbetsuppgifter under PRAO-veckan och vad du tyckte om dem

 • Varierade arbetsuppgifterna beroende på kön? Vilka skillnader märkte du? Varför tror du det var så här (Svara också om det bara var kvinnor/män på din PRAO-plats.)?

 • Vad var mest intressant på PRAO-platsen? Varför?

 • Vilka skillnader märkte du mellan skolvardagen och arbetslivet?

 • Berätta vad du tycker är bra och dåligt med PRAO. Motivera dina åsikter.

 

Redogör också för intervjun i uppsatsen

Uppsatsen bedöms i modersmål och i elevhandledning.

 

Praodagboken:

 • Fyll i och skicka PRAO-dagboken genast efter att du genomfört din andra PRAO-vecka.

 • Du hittar länken till praodagboken på skolans hemsida under Elevhandledning > PRAO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com