Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com

KOMPETENSVECKA

Årets andra kompetensvecka i Winellska skolan infaller nästa vecka v. 12. I Winellska skolans årskurser 7 och 9 genomförs de mångvetenskapliga lärområden som en s.k. kompetensvecka. Vi har valt att fokusera på de globala målen för hållbar utveckling (Agenda2030) under kompetensveckan. 

Veckan inleds gemensamt på måndag med en introduktionsdag i de globala målen. Alla kommer att vara ute en del av måndagen, så eleverna ska klä sig enligt väder.

Lärarna planerar ramarna för veckan och eleverna arbetar i grupper med fyra olika mål under veckan. Syftet är att kunskapen om de globala målen ökar under veckan och målet för veckan är att teamsamarbetsfärdigheter, kritiskt tänkande, globalt medborgarskap och färdigheten att lära sig att lära sig utvecklas.

Skoldagarna under kompetensveckan är varje dag kl. 9.00-14.55. Arbetspassen kan variera under dagen, - de följer eventuellt inte de normala lektionstiderna. Grupperna arbetar i varierande lärmiljöer under veckan och eventuellt även utanför skolhuset och kommunens gränser.

Kompetensveckan utvärderas av både eleverna och skolans personal, för att planeringen av de framtida veckorna skulle ske smidigt och implementeringen av lärande kunde mätas och reflekteras över.

Vårdnadshavare är välkomna att följa med gruppernas arbete fredagen den 20 mars.

Elevernas arbetsgrupper kommer att finnas på skolans anslagstavlor och dörrar senast på fredag. Det bör noteras att årskurs 7 ska kolla på listorna när de behöver ha med sig inne och ute gymnastikkläder till skolan.

Vi hoppas på en givande och tankeväckande vecka och att ni i hemmen ställer nyfikna frågor till era barn om hur veckan framskrider.

Instruktioner för hur vårdnadshavare kan anhålla om frånvaro i Wilma.

bit.ly/wilmafv

Instruktioner för hur vårnadshavare anmäler sjukfrånvaro.

https://drive.google.com/file/d/1Onim1XsI_xO3v2U4Eowz4nlc8UH4LLeP/view

5.11 KL. 18.00

INFOTILLFÄLLE FÖR ELEVER OCH FÖRÄLDRAR I 7L-9L

Under tillfället ges information om stödformer under studier på 2:a stadiet. Optima specialyrkesläroanstalt presenterar sig.

2.12 KL. 18.30

INFOTILLFÄLLE FÖR ÅK 9 MED FÖRÄLDRAR

Kl. 18.30- ca. 20 kommer vi att ordna ett Infotillfälle för niondeklassisterna med föräldrar i skolans matsal. Under Infotillfället ges kort information om Gemensam ansökan. Därtill presenterar sig närregionens svenskspråkiga utbildningsanordnare på andra stadiet. Tillfället avslutas med en mässa, där det finns möjlighet att gå runt till representanternas bord för att ställa frågor. En skriftlig inbjudan får ni närmare tillfället, men boka tidpunkten redan nu.


 

FAQ om elevernas personliga datorer

 

Eleverna i årskurs sju har fått personliga elevdatorer för att användas som verktyg för skolarbete. Skolan har fått frågor av vårdnadshavare som vi svarar på här på hemsidan. Ni får gärna kontakta oss om ni undrar över något.  

  • Datorerna har en standardgaranti på 1 år. Är en förlängd garanti på 3 år skaffad till elevernas datorer? Hur sköts eventuell garantiservice? Förväntas eleverna själv föra datorn på service vid behov, eller sköts detta via kommunen?

Om Chromebooken behöver service ger eleven den till skolans IT-stöd som skickar den vidare. Eleven får en annan motsvarande Chromebook till förfogande.

  • Vem ansvarar för uppehåll, uppdateringar och service av datorerna? Och när/hur sker det? Datorer som inte blir regelbundet uppdaterade och servade, kan lätt föra med sig problem för användarna. Samma sak kan gälla om uppdateringar inte laddas ner under en längre tid.

Kommunens IT-avdelning. Uppdatering sköts centralt via Google Admin. Uppdateringarna nedladdas och installeras automatiskt men men är utspridda över ca en vecka för att inte belasta skolans nät för mycket.

  • Jag antar att datorerna är leasade? Om de är leasade, borde datorerna ha en försäkring (i varje fall de leasingbolag har samarbetat med kräver försäkring för leasade datorer). Är datorerna försäkrade? Om de är, vilka är reglerna och eventuell självrisk? Vad gäller om datorn tas hem och en skada sker under fritiden? Vem sköter skadeanmälan? Vem står för självrisken?

Kommunens IT-avdelning har valt att köpa och inte leasa Chromebookarna. De är inte försäkrade. Det valen hade skolan inget att göra med. Om Chromebooken tas hem och skadas/försvinner under fritiden så ansvarar eleven för det. Skadan/försvinnandet bör naturligvis omgående anmälas till skolan.

  • Vad händer om datorn går sönder eller är på service? Får eleven en reservdator för den tid den egna datorn är på service?

Se svar på fråga 1

  • Lovlappen nämner att programmet inte får tas bort. Vilket program hänvisar ni till? Min fråga jag skickade på tisdagen per Helmi har jag tyvärr inte ännu fått svar på. Den frågan är avgörande när det gäller om eleven får ta hem datorn. Min fråga är: installeras det licensbaserade produkter på kommunens datorer eller är alla program/appar tillgängliga att installera på privat dator? Svaren på ovanstående frågor avgör om eleven kan jobba hemifrån med skolarbetet på privat dator eller om eleven är tvungen att få lov att ta hem kommunens dator för att klara skolarbetet.

Till elevens användarkontofornamn.mellannamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi hör rätten att installera och registrera 5 kopior av MS Office 365 samt att registrera ett obegränsat antal av Office-apparna för Android eller IOS. GSuite-verktygen är också tillgängliga men utan antalsbegränsningar. Alla dessa verktyg kan installeras hemma och användas för skolarbete.

  • Vem ansvarar för skador som sker under skoltid? Tex om datorn faller i golvet eller om hörlurarna går sönder?

Vanligt slitage och klara misstag läggs inte eleven till last, lika litet som med annan skolutrustning. Grov vårdslöshet kan medföra ansvar.

  • Ni nämner på lovlappen att ”enheten ska användas i enlighet med lagen, god praxis, skolans ordningsregler och användarvillkor.” Vilka lagar syftas till i det här sammanhanget? Vilka är skolans ordningsregler och användarvillkor för användning av IT produkterna eleven får till sitt förfogande? Var kan jag se dessa dokument?

Finlands lag till tillämpbara delar. Skolans ordningsregler finns bl.a. i elevkalendern s. 124-125.

  • På lovlappen nämner ni att lagen för skadestånd gäller. Läste igenom skadeståndslagen på Finlex https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412 . Elevens ålder och utvecklingsgrad är diffusa begrepp – vem/vad avgör vad som gäller för en högstadie-elev? Vem avgör vad som räknas som avsiktligt? Förstod jag rätt att det här gäller bara om datorn tas hem?

Frågan måste avgöras separat i varje enskilt fall på samma sätt som alla andra händelser i skolan där ett eventuellt skadeståndsansvar kan realiseras.

  • Hörlurarna – förväntas de hålla i 3 år?

Vi förväntar oss att de gör det vid vanlig vettig hantering. De hörlurar som nu finns till elevernas förfogande i skolan har i snitt en längre livstid än så.Hörlurarna kommer inte att återanvändas.

Mellanmål

 

Gesterbyn koulus och Winellska skolans elever har möjlighet att köpa mellanmål rasten 13.00-13.15 i skolornas gemensamma matsal.

 

För att mellanmålsförsäljningen skall gå smidigt, har vi beslutat att mellanmålskort kan lösas ut endast på måndagar. Då kan kosthållet avsätta mera personal för att distribuera korten. För att barnet ska ha möjlighet att köpa mellanmål under veckan, vänligen kolla under veckoslutet att det finns tillräckligt med pengar på kortet eller behöver barnet få ett nytt kort.

 

För att köpa mellanmål behöver eleven ett mellanmålskort, som eleven får då eleven kan visa upp kvitto på att föräldrarna betalt in 10 euro på konto Aktia FI22 4055 2010 0005 96. Mellanmålskort, elevens namn och skolans namn skall skrivas i meddelandefältet.

 

Eget medhavt hälsosamt mellanmål äts under samma rast. Som hälsosamt mellanmål räknas inte t.ex. olika typer av chokladstänger

Heading 2

Winellska skolan