top of page

Elevhandledning

Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt så att eleven kan utveckla sina studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att planera sitt liv.

 

Innehåll:

Åk 7 (0,5 kurs)

• att fungera i skolan
• självkännedom
• studieteknik, att lära sig att lära sig
• intern PRAO 

 

Åk 8 (0,5 kurs)
• självkännedom och yrkesinriktad utveckling 
• utbildningssystemet i Finland
• arbetslivet och yrkesområden
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• individuellt handledningssamtal


Åk 9 (1 kurs)
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• färdigheter att planera och fatta beslut för framtiden
• studiemöjligheter på andra stadiet
• utbildning på hemorten och i regionen
• studiebesök
• gemensam ansökan GEA
• den unga arbetstagaren och lagen
• att söka jobb
• individuellt handledningssamtal

 

För alla elever som vill finns möjlighet att reservera tid för individuell handledning hos elevhandledaren. Om en elev behöver stöd i anslutning till ansökan till fortsatta studier, har hen rätt att i årskurserna 8 och 9 utöver elevhandledning även få intensifierad personlig elevhandledning enligt sina behov. 

 

Elevhandledare:

​​

Lillemor Sannholm

tfn. 050 414 0674

e-post: lillemor.sannholm[at]edu.kirkkonummi.fi

 

För klasserna: 

7D, 7E, 7I, 7II, 7L, 8D, 8E, 8K, 9A, 9B, 9C, 9L

Jessica Thurin
tfn. 050 577 4766
e-post: jessica.thurin[at]edu.kirkkonummi.fi

För klasserna:

7A, 7B, 7C, 7K, 8A, 8B, 8C, 8L, 9D, 9E, 9F, 9K, 9J

Elevhandledning
PRAO

PRAO (PRaktisk ArbetslivsOrientering)

Praons syfte är att ge en bild av arbetsliv och yrken, sporra till att aktivt planera valet av yrkesbana och klargöra egna förutsättningar i relation till arbete och yrke samt att hjälpa eleven se sambandet mellan det eleven lär sig i skolan och det praktiska arbetet. Avsikten är att utveckla elevens förmåga till självständigt, aktivt arbete samt att öka intresset för arbetslivet.

För eleverna i årskurs 7 innebär detta att de genomför en PRAO-dag inom vårt  skolcentrum. under en skoldag under hösten. För eleverna i årskurs 8 innebär detta en veckas PRAO-period då eleven får bekanta sig med arbetet på t.ex. en förälders eller bekants arbetsplats. PRAO:n på årskurs 8 skall ge eleverna en möjlighet att bekanta sig med en arbetsplatsmiljö och därmed hjälpa eleven välja var han/hon vill göra sin PRAO under den två veckor långa PRAO-perioden som sedan infaller under årskurs 9. 

 

Årskurs 7

PRAO-dagen för eleverna i årskurs 7 ordnas internt inom skolcentret i samarbete med köks-, och servicepersonalen.

Efter PRAO:n får eleven ett intyg av de personer, som har handlett hen. PRAO-intyget lämnas samma dag in till elevhandledaren. Innan eleven går hem skall hen också fylla i en elektronisk självutvärdering. Erfarenheterna från PRAO:n diskuteras sedan under en elevhandledningslektion. 

Vid frånvaro på PRAO-dagen önskar vi att ni meddelar elevhandledaren/skolan.

Skolans försäkring gäller också för den här dagen.

Tidpunkt och plats tilldelar elevhandledarna eleverna under period 1. 

Årskurs 8 och 9​​

Tidpunkt: 

Åk 9:  vecka 39 eller 40 (halva årskursen v.39 och andra halvan av årskursen v.40) och vecka 3 (25-29.9 eller 2-6.10.2023 och 15-19.1.2024)

Åk 8: vecka 12 (18-22.3.2024)

PRAO-avtal (svenska)

TET-sopimus (finska)

PRAO-intyg (svenska)

TET-todistus (finska)

Årskurs 8

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan elevhandledaren hjälpa. Senast 4.3.2024 skall eleverna ha valt en PRAO-plats, tecknat PRAO-avtalet med PRAO-handledaren och lämnat in ena exemplaret av PRAO-avtalet till elevhandledaren. På elevhandledningslektionen har eleverna fått information om var de kan söka PRAO-plats och hur de skall gå tillväga då de söker PRAO-plats. 

 • Ge blanketten med Direktiv för arbetsgivare & Intyg / Ohjeita työnantajalle & Todistus till din PRAO-handledare i början av PRAO:n, så att hen vet hur hen skall utvärdera dig i slutet av PRAO-perioden.

 • Intyget lämnas till elevhandledaren senast 5.4.2024.

 • Fyll i och skicka PRAO-dagboken genast efter att du genomfört din PRAO. Den finns i ditt EH-classroom.

 • Eleven kan få ersättning för resorna mellan hemmet och PRAO-platsen då resan är längre än 5 km. Resekostnader kan ersättas på följande sätt: a) eleven får HRT-zonbiljett för resor inom Kyrkslätt eller inom Kyrsklätt-Esbo-Helsingfors zonen b) eleven ersätts för övriga resor till ett värde på högst 20€/ vecka (reseräkning med bifogade resekvitton lämnas in) c)  eleven ersätts för resa med moped (reseräkning lämnas in). Ifall eleven har resekort för skolresor kan det användas inom kommunen. 

 • En del PRAO-platser bjuder eleven på lunch. Om lunchen är avgiftsbelagd kan eleven få en ersättning på 2,50€/ dag (räkning med bifogade kvitton lämnas in). Inom kommunen strävar vi dock till att eleven äter gratis vid närmaste skola eller daghem på rimligt avstånd från PRAO-platsen. 

 • Anhållan om måltids- och reseersättning görs på dessa två blanketter: reseräkning och bilaga. Bifoga alla kvitton och lämna in till elevhandledaren senast inom två veckor efter att PRAO:n avslutats, senast 5.4.2024. 

 • Elevernas arbetstid är ca 6h /dag (inkl. matpaus). Arbetstiden kan variera, men bör följa arbetslagstiftningen för unga arbetstagare. D.v.s. att arbetstiden skall förläggas mellan kl. 8-20 för under 15-åringar och mellan kl.6-22 för 15-åringar.​

 • Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör han meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

 

 • Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan. För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. Skolans försäkring gäller under PRAO-perioden. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är hen ersättningsskyldig.

 

Årskurs 9

 

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan elevhandledaren hjälpa. PRAO-avtalet (se länk ovan) skall lämnas in före PRAO-veckan inleds, senast 7.9.2023 för första PRAO-veckan och senast 11.12.2023 för andra PRAO-veckan.

Eleven tar med sig Direktiv och Intyg- blanketten (se länk ovan) till PRAO-platsen. PRAO-handledaren utvärderar eleven på blanketten, som returneras till elevhandledaren inom två veckor efter PRAO-veckans slut.

Eleven kan få ersättning för resorna mellan hemmet och PRAO-platsen då resan är längre än 5 km. Resekostnader kan ersättas på följande sätt: a) eleven får HRT-zonbiljett för resor inom Kyrkslätt eller inom Kyrsklätt-Esbo-Helsingfors zonen b) eleven ersätts för övriga resor till ett värde på högst 20€/ vecka (reseräkning med bifogade resekvitton lämnas in) c)  eleven ersätts för resa med moped (reseräkning lämnas in). Ifall eleven har resekort för skolresor kan det användas inom kommunen. 

 

En del PRAO-platser bjuder eleven på lunch. Om lunchen är avgiftsbelagd kan eleven få en ersättning på 2,50€/ dag (räkning med bifogade kvitton lämnas in). Inom kommunen strävar vi dock till att eleven äter gratis vid närmaste skola eller daghem på rimligt avstånd från PRAO-platsen. 

Anhållan om måltids- och reseersättning görs på dessa två blanketter: reseräkning och bilaga. 

Bifoga alla kvitton och lämna in till elevhandledaren senast inom två veckor efter att PRAO:n avslutats, 23.10.2023 och 2.2.2024.

Elevernas arbetstid är ca 6h /dag (inkl. matpaus). Arbetstiden kan variera, men bör följa arbetslagstiftningen för unga arbetstagare. D.v.s. att arbetstiden skall förläggas mellan kl. 8-20 för under 15-åringar och mellan kl.6-22 för 15-åringar.

 

Eleven står inte i arbetsförhållande till arbetsgivaren och får alltså inte lön under praktiktiden.

 

Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan

För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är hen ersättningsskyldig.

Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör hen meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

Niorna skall under sin PRAO intervjua en arbetstagare på PRAO-platsen. 

Eleven skall redogöra för intervjun i uppsatsen efter första PRAO-veckan och i PRAO-dagboken efter andra PRAO-veckan.

Följande frågor skall ställas. Därtill kan eleven ställa flera frågor som han själv funderar på:

 • Vilken är din befattning?

 • Vilken utbildning behöver man för detta jobb?

 • Var har du utbildat dig?

 • Hurudana arbetstider har du?

 • Vilka är fördelarna med ditt jobb?

 • Vilka är nackdelarna med ditt jobb?

 • Hurudana egenskaper skall man ha för att lämpa sig för det här jobbet?

 • Egna frågor

Efter första PRAO-veckan skriver niorna en uppsats under en modersmålslektion.

I uppsatsen skall eleven reflektera över följande punkter

 • Varför valde du denna PRAO-plats?

 • Beskriv din PRAO-plats (namn, storlek, läge, dagliga rutiner, olika yrken och uppgifter på arbetsplatsen m.m.)

 • Beskriv kort dina arbetsuppgifter under PRAO-veckan och vad du tyckte om dem

 • Varierade arbetsuppgifterna beroende på kön? Vilka skillnader märkte du? Varför tror du det var så här (Svara också om det bara var kvinnor/män på din PRAO-plats.)?

 • Vad var mest intressant på PRAO-platsen? Varför?

 • Vilka skillnader märkte du mellan skolvardagen och arbetslivet?

 • Berätta vad du tycker är bra och dåligt med att alla har PRAO i grundskolan. Motivera dina åsikter.

 

Redogör också för intervjun i uppsatsen

Uppsatsen bedöms i modersmål och i elevhandledning.

 

Praodagboken:

 • Fyll i och skicka PRAO-dagboken genast efter att du genomfört din andra PRAO-vecka. 

 • Du hittar länken till praodagboken i classroom.

GEA

I skolan ges eleverna handledning i hur man ansöker via GEA. Eleverna i åk 9 har ett individuellt handledningssamtal med elevhandledaren gällande kommande studieval. Om vårdnadshavarna önskar kan också ett ytterligare samtal ordnas tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Under föräldramötet för niornas föräldrar 14.9.2023 informerar elevhandledarna kort om den Gemensamma Ansökan och utbildningsutbudet i närregionen. Här hittar du elevhandledarnas presentation från mötet: presentation

GEA-infotillfälle ordnas i tisdag 28.11, kl. 18-19.30 för niorna och deras föräldrar. Här hittar ni presentationen från kvällen: HÄR

Gemensam ansökan våren 2024

I den gemensamma ansökan våren 2024 kan du söka till

 • gymnasieutbildning

 • utbildning för yrkesinriktade grundexamina

 • yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • utbildning som handleder för examen (Hux)

 • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

 • folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga

 

Tidtabell:

20.2 - 19.3.2024 kl. 15.00 ansökningstid

13.6.2024 antagningsresultaten meddelas

27.6.2024 studieplatsen skall tas emot, senast

16.8.2024 reservplats är i kraft t.o.m.

Gemensam ansökan - GEA

Länkar

Länkar

www.studieinfo.fi

Utbildningsstyrelsens sidor med all den information du behöver då du söker till utbildning (information om utbildningen på olika nivåer, bransch- och examensbeskrivningar, utbildningsutbud, antagningsgrunder, inträdeskrav).

 

www.ammattinetti.fi

Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet. Sidorna produceras av arbetskraftsförvaltningen.

 

AVO yrkesvalsprogrammet

Yrkesvalsprogrammet är avsett speciellt för dig som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. Med AVO:s hjälp kan du själv kartlägga dina intressen och egenskaper och finna ut vad du önskar av ditt framtida yrke
AVO har uppgifter om närmare 300 yrken och den utbildning som leder till dessa yrken 
AVO väljer inte för dig, men ger många tips inför dina val!

 

http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/

Duunikone är ett lättsammare yrkesvalstest som hjälper dig fundera på yrkesval efter grundskola eller gymnasium.

 

www.maailmalle.net

På webbplatsen Maailmalle.net hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

 

www.yrkeskunnande.com
Information om yrkesutbildning

 

www.ylioppilastutkinto.fi
Information om studentexamen

 

www.folkhogskolor.fi

Information om folkhögskolornas utbildning.

 

www.oppisopimus.net
Information om läroavtal

 

www.fpa.fi

Studiestöd och skolresestöd

 

 

Skolors hemsidor

 

Yrkesutbildning

Axxell

Prakticum

Solvalla Idrottsinstitut

STEP-utbildning

 

 

Gymnasieutbildning

 

Kyrkslätts gymnasium

Mattlidens gymnasium (IB + allmän)

Gymnasiet Grankulla samskola

Virkby gymnasium

Brändö gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Tölö gymnasium

Ekenäs gymnasium

Karis-Billnäs gymnasium

Hangö gymnasium

Steiner gymnasiet

 

 

HUX-utbildning

Yrkesinstitutet Prakticum

Slussen (Västra Nylands folkhögskola i Karis)

Folkhögskoleår för läropliktiga

Create (Västra Nylands folkhögskola i Karis)

bottom of page