top of page
trivsel_layout.png

Ordningsregler för Winellska skolan

 

Syftet med ordningsreglerna

Syftet med skolans ordningsregler är att främja den interna ordningen i skolan samt se till att eleverna får en möjlighet till ostörda studier och en trygg och trivsam vardag. Skolans regler gäller på skolområdet och under all aktivitet som skolan ordnar t.ex. studiebesök, utfärder, lägerskolor och idrottsevenemang.

I Winellska skolan: 

Bidrar vi alla till att skapa en trygg studiemiljö. Vi ger alla arbetsro. Vi tar hand om egen, andras och skolans egendom och miljö.1 Vi ersätter och rengör de skador vi orsakat skolans egendom.2 Vi har en skyldighet att delta i undervisningen (t.ex. kommer i tid till lektionerna, vara på lektionerna).3 Vi utför våra uppgifter samvetsgrant både i skolan och hemma (läxor). Vi följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till andra. (lyder läraren, bemöter alla sakligt)4

Vi behandlar andra elever och skolans personal med respekt. (språkbruk, personlig integritet) 5 Vi håller oss innanför skolans område under skoldagen ifall vi inte fått tillstånd att lämna det.6 Vi använder inte våra elektroniska apparater så att de stör undervisningen (apparater används när läraren ger lov)17 Vi beaktar upphovsrätten när vi använder elektroniska apparater i skolan. Vi fotograferar, bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det.8 När vi kopierar text eller bilder anger vi alltid en källa. Vi plagierar inte delar av texter eller hela arbeten.9 Vi tar inte med förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.10

 

1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö,

 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter

2 Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 §, Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35 § (1267/2013): elevens skyldigheter

3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter

4 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 

35 § (1040/2014): elevens skyldigheter

5 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö

6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö

7 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen, dvs på ljudlöst och i väskan. Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö

8 Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) kap 24 8-10 §

9 Upphovsrättslagen (404/1961)

10 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö. Tobakslagen 73-74 §


Brott mot ordningsreglerna

Om elev bryter mot ordningsreglerna gör hen sig skyldig till en förseelse. Lärare ska genom samtal försöka vägleda elev som gjort sig skyldig till förseelse.

Elev som stör undervisningen får utvisas ur klassen. Elev som har försummat sina hemuppgifter kan under lärares närvaro kvarhållas i skolan för en tid av högst en timme åt gången för att utföra dessa uppgifter.

För att härutöver tillrättavisa elev

 kan lärare

  • beslagta föremål som stör eller kan vara skadliga

  • ev. tillsammans med rektor bestämma om fostrande samtal eller kvarsittning under högst två timmar. Som övervakare av kvarsittning fungerar lärare.

  kan rektor

  • tilldela eleven en skriftlig varning

 kan utbildningsnämnden

  • avstänga eleven för viss tid. Då utbildningsnämnden behandlar avstängning från skolan gällande läropliktiga barn, ska företrädare för socialnämnden beredas tillfälle att närvara vid mötet och att därvid yttra sig.

bottom of page