ELEVUTVÄRDERING, årskurserna 1-9

 
Höstterminen:


I början av höstterminen ställer elever upp egna mål för läsåret.
I oktober-november gör eleverna i årskur- serna 1-5 en självbedömning och diskuterar med läraren. Årskurs 6–9 deltar i ett utvärderingssamtal med vårdnadshavare och lärare.
I slutet av höstterminen deltar eleverna i årskurs 1-5 i ett utvärderingssamtal med vårdnadshavare och lärare. Årskurs 6-9 får ett mellanbetyg.
Klasslärarna och klassföreståndarna kommer att erbjuda tider för samtal och vi hoppas att alla familjer ställer upp för  en  diskussion om sina barns skola och skolgång.

 
Vårterminen:


I början av vårterminen ställer eleverna upp egna mål för vårterminen.
I februari-mars gör eleverna i åk 2 och 6 en självbedömning och deltar i en stadieöver- gångsdiskussion med vårdnadshavare och lärare. De övriga årskurserna gör en självbe- dömning och deltar i diskussion med lärare och vid behov vårdnadshavare.
I slutet av vårterminen får årskurserna 1-5 ett verbalt läsårsbetyg. Årskurserna 6-8 får ett numeriskt läsårsbetyg. Årskurs nio får ett numeriskt avgångsbetyg.

 
Huvudparten av bedömningen under studierna är till sin karaktär formativ.   Då ges bedömningen och responsen under läsåret som en del av den dagliga undervisningen och det dagliga arbetet.  Den respons läraren ger eleverna under lärprocessen ska hjälpa eleverna att uppfatta och förstå vad de ska lära sig, vad de redan lärt sig och hur de kan främja sitt lärande och förbättra sin prestation. Kamratbedömning och självbedömning, som utvecklar elevernas aktivitet i lärprocessen är också en viktig del av bedömningen under studierna.
Det verbala läsårsbetyget i åk 1-5 ska beskriva elevens kunskapsnivå, framsteg, styrkor och utvecklingsbehov. 
Siffervitsordet som ges i mellanbetyget i åk 6-9 och läsårsbetyget i åk 6-8 är en genomsnittlig summativ bedömning av elevens kunskapsnivå i relation till målen i läroämnet eller studiehelheten. 

Slutvitsordet från den grundläggande utbildningen ska ges på jämlika grunder. Principerna för bildandet av slutvitsordet beskrivs i grunderna för läroplanen samt i de nationella kriterierna för slutvitsordet för alla gemensamma läroämnen. Slutvitsordet i den grundläggande utbildningen ska inte bildas direkt på basis av medeltalet av elevens vitsord i tidigare läsårsbetyg. Eftersom kunskaperna alltid utvecklas kumulativt, ska slutvitsordet grunda sig på elevens kunskapsnivå i relation till kriterierna för slutbedömningen när studierna avslutas.

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com