top of page

Elevbedömningen i åk 1-9

Bedömning av elevens lärande och kunnande

 

Bedömningen av elevens lärande två syften som stödjer varandra. Syftet med bedömningen är att

 • handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för själv värdering (formativ bedömning).

 • definiera i vilken mån eleven har uppnått målen som ställts upp för läroämnena (summativ bedömning).

 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen fokuserar på lärandet, kunnandet, arbetet och uppförandet. Handledningen och sporrandet i studierna och utvecklingen av elevens färdigheter för självvärdering genomförs med hjälp av formativ bedömning. I vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för de olika läroämnena ska bedömas summativt.

 

Syftet med den formativa bedömningen är att handleda eleven i framstegen i studierna i relation till de uppställda målen. Den formativa bedömningen hjälper eleven att förstå sitt eget lärande, uppfatta sina styrkor och utveckla sina arbetsfärdigheter i syfte att nå de mål som ställts upp för läroämnet. Den formativa bedömningen är en del av undervisningen. Som en del av den formativa bedömningen ställer eleverna upp egna mål under läsårets lopp, åtminstone i början av höstterminen. Målen kan granskas och revideras under läsåret. 

 

Syftet med den summativa bedömningen är att beskriva hur väl och i vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för läroäm- nena i den lokala läroplanen. I slutet av varje läsår ska eleven ges ett läsårsbetyg, för vilket en summativ bedömning ska göras av i vilken mån eleven under det ifrågavarande läsåret har uppnått målen i de läroämnen som ingår i elevens studieprogram. 

 

Slutbedömningen i årskurs 9 fokuserar på de mål som ställts upp för läroämnena när den grundläggande utbildningens lärokurs avslutas. Bedömningen baserar sig på det kunnande som eleven har visat i årskurserna 7–9 i relation till målen för lärokursen i läroämnet. Observera att en del av läroämnets mål kan vara fördelade till årskurs 7, andra till årskurs 8 och/eller 9. Därför är det viktigt för eleverna att satsa på sina studier i varje årskurs. 

 

 

Bedömning av arbete

 

Bedömningen av arbetet är en del av bedömningen av läroämnet. Bedömningen av arbetet grundar sig på målen för elevens arbetsfärdigheter som ingår i målen för läroämnena. Då läraren genomför bedömningen i enlighet med målen och kunskapskraven för läroämnet blir även arbetet bedömt.

 

Med arbetsfärdigheter avses färdigheter som eleven under tiden för den grundläggande utbildningen utvecklar i att arbeta självständigt och i grupp, att planera och utvärdera sitt eget arbete, att agera ansvarsfullt och försöka sitt bästa samt att agera konstruktivt i kommunikationssituationer. 

 

 

Betyg

 

I läsårsbetygen i årskurserna 1-3 används verbalt omdöme. I de betyg som ges i årskurs 4-9 används sifferbedömning. I Kyrkslätt ges, förutom läsårsbetyg, även mellanbetyg i årskurserna 5–9. 

 

 

Lärandesamtal

Lärandesamtalen är ett av sätten att informera om bedömningen och att samarbeta med vårdnadshavarna. I lärandesamtalen deltar lärare, elev och vårdnadshavare.

 

Under lärandesamtalet ges information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppfö- rande. I samtalet betonar man de mest väsent- liga delarna ur lärandets synvinkel för varje enskild elev. I samtalet kombinerar man bedömningsinformation och elevernas självvärderingar. 

 

 • I årskurserna 1-5 genomförs lärandesamtalen i oktober-februari. 

 • I årskurs 6 genomförs samtalen i januari-mars. 

 • I årskurserna 7-9 har man samtalet under höstterminen eller efter att eleverna fått sitt mellanbetyg.

Vårdnadshavarens handbok

Mera info om elevbedömningen kan läsas, förutom i den lokala läroplanen, även i vårdnadshavarens handbok som finns på kommunens hemsida: https://www.kyrkslatt.fi/bedomning-vardnadshavarens-handbok

Elevbedömningen
Screenshot 2020-08-31 at 14.50.15.png

Bedömning av elevens uppförande i årskurserna 1-9

Värdegrunden för den grundläggande utbildningen utgör grunden då man i skolan handleder eleven i gott uppförande samt undervisar dem i kunskaper och färdigheter som anknyter till uppförande. Detta är en del av skolans fostrande uppdrag. Eleverna handleds i att ta andra människor och sin omgivning i beaktande och att följa gemensamt överenskomna tillvägagångssätt och regler. Det centrala är att fostra eleverna att: 

 • aktivt och positivt bidra till gemenskapens verksamhetskultur och välmående,

 • handla rätt och med respekt gentemot sig själv, andra och sin omgivning, 

 • sträva efter självreglering och att ta ansvarför sina egna handlingar,

 • respektera och förhålla sig positivt till olikheter, 

 • handla enligt principerna för hållbar livsstil samt 

 • respektera de mänskliga rättigheterna.

Som medlemmar av skolgemenskapen har eleverna sitt eget ansvar, som grundar sig på det i läroplanen definierade gemensamma ansvaret för en skoldag. Eleverna tar ansvar genom att regelbundet delta i skolarbete, att ha ett rättvist och uppskattande förhållningssätt till skolkamraterna och de vuxna i skolan samt genom att följa de gemensamma reglerna. 

I skolarbetet är det nödvändigt att respektera andra människors okränkbarhet samt arbete och arbetsro, liksom att ta hand om de överens- komna uppgifterna. Lagen förpliktigar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppföra sig sakligt. Bedömningen av uppförandet genomförs i relation till de mål och kriterier för siffervitsord eller verbal bedömning som ställts upp för uppförande och hur väl eleven uppnått dem. I bedömningen beaktar man elevernas ålder och förutsättningar. Bedömningen baserar sig inte på elevernas personlighet, temperament eller andra personliga egenskaper. 

Uppförande 1-9

Kriterier för uppförandevitsord (åk 4-9)​

Utmärkt (10) 

Eleven har på ett utmärkt sätt uppnått målen för uppförande. Med sitt uppförande bidrar eleven positivt och upprepade gånger till klass- eller skolgemenskapen. 

Berömlig (9) 

Eleven har på ett berömligt sätt uppnått målen för uppförande. Genom sin verksamhet strävar eleven efter att bidra på ett positivt sätt till skolgemenskapen. 

Bra (8) 

Eleven har uppnått målen för uppförande väl. Eleven tar ansvar för sitt uppförande rätt så självständigt, men hen har eventuellt i viss mån fått handledning för att kunna uppnå målen. 

Nöjaktig (7) 

Eleven har uppnått målen för uppförande på ett nöjaktigt sätt. Inom något delområde har elevens verksamhet krävt diskussion och handledning, men hen har lyckats utveckla sin verksamhet inom delområdet under bedömningsperioden. Man har eventuellt varit tvungen att ingripa i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder. 

Måttlig (6) 

Eleven har på ett måttligt sätt uppnått målen för uppförande. Elevens verksamhet har under bedömningsperioden krävt diskussioner och handledning gällande flera av målen. Eleven har tidvis strävat efter att utveckla sin verksamhet inom dessa delområden. Man har ingripit i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder. 

Försvarlig (5) 

Eleven har på ett försvarligt sätt uppnått målen för uppförande. Trots upprepad handledning har eleven inte kunnat utveckla sin verksamhet gällande målen för uppförande. Man har upprepade gånger ingripit i elevens uppförande genom disciplinära åtgärder. 

Icke godkänd (4) 

Eleven har inte uppnått målen för uppförande. Eleven kan med sin egen verksamhet förorsaka fara för skolgemenskapen och hen står inte till att tillrättavisas med disciplinära åtgärder. 

Kriterier för verbal bedömning av uppförande (åk 1-3)​

Du har uppnått målen berömligt. 

Eleven har på ett berömligt sätt uppnått målen för uppförande. Med sin verksamhet strävar eleven efter att på ett positivt sätt och upprepade gånger bidra till klass- eller skolgemenskapen. 

Du har uppnått målen bra. 

Eleven har uppnått målen för uppförande väl. Eleven tar för det mesta ansvar för sitt uppfö- rande självständigt, men hen har eventuellt i viss mån fått handledning för att kunna uppnå målen. 

Du har uppnått målen nöjaktigt. 

Eleven har uppnått målen för uppförande på ett nöjaktigt sätt. Inom något delområde har elevens verksamhet krävt diskussion och handledning, men hen har lyckats utveckla sin verksamhet inom delområdet under bedömningsperioden. Man har eventuellt varit tvungen att ingripa i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder. 

 

Du har uppnått målen försvarligt. 

Eleven har på ett försvarligt sätt uppnått målen för uppförande. Trots upprepad hand- ledning har eleven inte kunnat utveckla sin verksamhet gällande målen för uppförande. Man har upprepade gånger ingripit i elevens uppförande genom disciplinära åtgärder. 

Du har inte uppnått målen. 

Eleven har inte uppnått målen för uppförande på ett godkänt sätt. Eleven kan med sin egen verksamhet förorsaka fara för skolgemen- skapen och hen står inte till att tillrättavisas med disciplinära åtgärder. 

Kriterier 4-9
Kriterier 1-3
bottom of page