top of page

Skolhälsovårdaren främjar elevens hälsa 

 

Skolhälsovården är en del av elevvården. Skolhälsovårdaren sköter tillsammans med skolläkaren om att skolhälsovårdens uppgifter genomförs. Skolhälsovården är lagstadgad, förebyggande verksamhet. 

  

Målet är att stöda elevens sunda tillväxt och utveckling och på det sättet skapa en grund för en god självbild. Skolhälsovårdaren är i en nyckelposition för tidigt upptäckande av problem och vid erbjudande av stöd genom att samarbeta intensivt med vårdnadshavarna och skolans personal. 

  

Centrala uppgifter inom skolhälsovården: 

  • Stöda elevernas hälsosamma tillväxt och utveckling 

  • Hälsorådgivning och hälsofostran 

  • Elevernas hälsogranskningar 

  • Skolhälsovården bevakar och främjar skolgemenskapens och studiemiljöns hälsosamhet och trygghet.     

  • Stöda skolgemenskapens välmående 

  • edlem bl.a. i skolans utvidgade trygghetsgrupp samt i skolan krisgrupp 

  

Skolhälsovårdaren träffar alla elever varje läsår i samband med hälsogranskningen. 

I åk 1, åk 5 och åk 8 görs en omfattande hälsogranskning som utöver hälsovårdarens granskning innehåller en läkargranskning som föräldrarna också kallas till. 

Eleverna i åk 8 får ett hälsointyg för ungdom. 

  

Också omplåstring och utredning av sjukdomsfall som sker under skoldagen är en del av skolhälsovårdarens arbete. Om eleven blir akut sjuk eller skadar sig i skolan eller under skolresan bedömer läraren eller hälsovårdaren tillståndet och tar kontakt med föräldrarna. Hälsovårdaren hjälper vid behov till vid vårdhänvisningen. Alla vuxna i skolan har ansvar för barnets säkerhet ända tills ansvaret för barnets vård övergått till vårdnadshavaren. Det är bra att veta att skolhälsovårdaren inte alltid är på plats men per telefon får man tag på skolhälsovårdaren alla vardagar.  

En olycksfallsanmälan görs om olycksfallet sker på skolvägen eller under skoltid. 

  

Skolhälsovårdaren är inte elevens sjukvårdare. Ansvaret för vård av sjukt barn, arrangemang av sjukvård och förandet till vård är hos vårdnadshavaren. Ett sjukt barn skall man inte skicka till skolan eller till skolhälsovårdarens mottagning på morgonen. Däremot skall ni gärna ta kontakt om ert barn ofta är borta från skolan. Skolan har en plan för hur stor frånvaro följs upp och hur vi stöder så att frånvaron minskar. 

  

Elever som behöver specialdiet i skolan skall anmäla om detta genast i början av termin eller så snart som behovet uppstår. Detta görs via länken på skolans hemsida under rubriken aktuellt (eller kommunens hemsida) https://lomake.kirkkonummi.fi/ilmoitus_erityisruokavaliosta (byt språk till svenska) 

  

För elever med t.ex. diabetes, epilepsi eller allergi som kräver medicinering under dagen, görs en vårdplan. Elevens vårdnadshavare skall kontakta skolhälsovårdaren genast då skolan börjar. 

  

Föräldrarna är viktiga samarbetsparter för skolhälsovårdaren. Om du funderar över något angående ditt barns utveckling eller annat, ta kontakt med skolhälsovårdaren. 

 

  

Marica Hellström, skolhälsovårdare åk 1-6                   

tel.050-3107068                                                        

marica.hellstrom@luvn.fi      

eller via Wilma              

 

Eva Gyllenbögel-Lindberg, åk 7-9  

tel. 050-5774988 

eva.gyllenbogel-lindberg@luvn.fi 

eller via Wilma   

       

Skolläkare Maria Blomqvist, kontakt via skolhälsovårdaren 

​ 

Skolpsykologen

Skolpsykologen hör till skolans elevvårdspersonal. Skolpsykologen deltar i den generella elevvården genom att delta i regelbundna elevvårdsmöten som ordnas på skolan. Skolpsykologen erbjuder också individuella elevvårdstjänster för enskilda elever.

Föräldrar och eleven själv kan kontakta skolpsykologen för att diskutera elevens skolgång och mående. Lärare kan med elevens och/eller föräldrarnas samtycke hänvisa elever till samtal eller be med psykologen till möten med familjen för att diskutera en elevs ärende. Vanliga orsaker till kontakttagande är inlärningssvårigheter, problem med koncentrationen, kriser, ångest, nedstämdhet och olika rädslor. 

 

En bedömning av inlärningssvårigheter innefattar alltid minst ett samtal med föräldrarna, eleven (om elevens utvecklingsnivå tillåter det) och lärare samt en individuell testning vid behov. 

Bedömningar av huruvida eleven eller familjen behöver hjälp från ex familjerådgivningen, familjetjänster, barn- eller ungdomspsykiatriska poliklinikerna kan ske genom samtal med eleven och familjen. Remittering till specialsjukvården sker i samarbete med skolhälsovården eller via kommunens habiliteringsgrupp. 

​ 

 

Skolkuratorn

Skolkuratorn är skolans socialarbetare och en del av skolans elevvårdspersonal, och arbetar för att främja elevernas välmående i skolan på olika sätt. Till skolkuratorn kan eleverna vända sig då de behöver någon utomstående att prata med eller stöd och handledning i olika frågor. Många elever söker själva upp skolkuratorn vid olika bekymmer, och vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn ifall det finns oro gällande elevens mående. 

Förebyggande arbete för att öka på välmåendet bland eleverna i hela skolsamfundet är en viktig del av kuratorns arbetsuppgifter. Skolkuratorn arbetar förebyggande genom att delta i elevvårdsgruppens möten och genom att vid behov arbeta med klasser och elevgrupper. 

 

​Winellska skolans kurator Jessica Hellman finns på plats i Gesterby med åk 1-6 måndagar och tisdagar i rum P210, och i centrum med åk 7-9 onsdag-fredag, i b- byggnaden i rum (B136).  Hon nås via Wilma eller genom att skicka meddelande per sms eller WhatsApp, eller genom att ringa: 040 729 0523, eller genom e-post jessica.hellman@luvn.fi.

Skolhälsovården
Skolpsykologen
Skolkuratorn
bottom of page