top of page

Positiv pedagogik - med välmående i fokus

 

I Winellska skolan arbetar vi för fjärde året i rad med positiv pedagogik. Målet är välmående elever och personal. Vi går på fortbildningar kring välmående och delar sedan med oss av våra nya kunskaper till kollegerna. Vi använder oss av både egna och färdiga modeller för arbetet med välmående. Vår strävan är att skapa modeller och rutiner som utgår från en positiv livssyn och stöder allas välmående. Vi har inspirerats av skolor världen över, som arbetar med liknande arbetssätt med gott resultat.

 

Under skolåret 2021-2022 arbetade samtliga årskurser regelbundet med olika teman utgående från positiv pedagogik och o-lika materialet. Under skolåret 2022-2023 är variationen större mellan de olika årskursernas temaområden. Tanken är att elevernas färdigheter och kunnande kring det egna välmåendet utvecklas varje år, samtidigt som vi repeterar det vi lärt oss tidigare.

åk_1-3.png

Årskurserna 1-3  jobbar i september- april med olika styrkor, utifrån det i Finland utvecklade materialet Se det goda! (L. Uusitalo-Malmivaara & K.Vuorinen, 2018). Ni kan även där hemma fundera hur ni använder dessa styrkor i vardagen.

se det goda.png
öka_välbefinnandet.png

Se det goda! (L. Uusitalo-Malmivaara & K.Vuorinen, 2018).

Årskurs 5 och 6 arbetar med materialet Öka välbefinnandet i skolan (Å. Fagerlund, 2021) som utvecklats i svenskfinland.

Årskurserna 4 och 7 arbetar med samma teman som vi gjorde under skolåret 2021-2022. Årskurserna 8-9 repeterar och fördjupar sig i positiv pedagogik.

Välmående skola.png

Klicka på bilden för att öppna årsklockan som ett större pdf-dokument

Bemötandet är ett viktigt tema för oss. Sedan år 2020 har elever i årskurserna 4-9, i mindre grupper, besvarat en enkät kring temat bemötande. Här nedan ses elevernas svar från hösten 2022. I enkäten framkommer fler faktorer som vi lärare kan beakta och tänka på i skolvardagen. Det finns vissa skillnaderna i enkätsvaren mellan årskurserna, men även många gemensamma teman. 

Bemötande, åk 4-6, 2022-2023.PNG

Top 10 för de områden som elever i åk 4-6 ville prioritera under skolåret 2022-2023. Procenten anger hur stor andel av grupperna som valt området som en prioritet.

Bemötande, åk 7-9,2022-2023.PNG

Top 10 för de områden som elever i åk 7-9 ville prioritera under skolåret 2022-2023. Procenten anger hur stor andel av grupperna som valt området som en prioritet.

Vi har en årligen återkommande enkät Hur har du det i skolan? som samtliga elever i åk 1-9 besvarar. Syftet med enkäten är att följa upp elevernas välmående och kartlägga eventuell risk för utanförskap. Enkäten består av 10 frågor och tar knappt 5 minuter för de flesta elever att besvara, det tar lite längre för de yngre eleverna.

 

Exempel på positiva faktorer som framkom i enkäten under skolåret 2020-2021 var att majoriteten av eleverna i vår skola har sällskap på rasterna. Likaså uppger majoriteten av eleverna att de arbetar med skolarbetet under lektionerna. Faktorer som är viktiga för både trivsel och välmående. Resultatet från enkäten 2021-2022 överensstämmer till stor del med det tidigare resultatet. Vilket är ett gott resultat! Utgående från enkätsvaren hittar kollegiet ändå sådant som vi kan fortsätta utveckla i skolan, på både organisations- och individnivå. 

se alla säg hej.png

Vi betonar betydelsen bemötandet och att alla ska bli sedda varje dag. I de utrymmen där vi rör oss finns det påminnelser om att vi skall hälsa på varandra.

bottom of page