Positiv pedagogik - med välmående i fokus

 

I Winellska skolan arbetar vi för tredje året i rad med positiv pedagogik. Målet är välmående elever och personal. Inom kollegiet fortbildar vi oss, anordnar workshops och arbetar med olika temaområden i arbetsgrupper. Vår strävan är att för vårt arbete skapa modeller och rutiner som utgår från en positiv livssyn och stöder allas välmående. Vi har inspirerats av skolor världen över, som arbetar med liknande arbetssätt med gott resultat. 

 

Startskottet för arbetet med elevernas välmående har också gått. Under skolåret 2021-2022 arbetar samtliga årskurser regelbundet med teman utgående från positiv pedagogik och o-lika materialet.

Årsklock pos ped.png

Arbetet med de olika temaområden i årsklockan stöder allas välmående och  

syftar även till att öka förståelse för årets slogan Vi är alla unika.

Bemötandet är ett viktigt tema för oss. Elever i årskurserna 4-9 besvarade år 2020 en enkät kring temat bemötande. I resultatet framkom att positiv respons och känslan av att lyckas är viktig. Likaså framkom att elever vill vara delaktiga i beslutsprocesser. Eleverna lyfte också fram att det är viktigt att vi hälsar på varandra och helst med namn. I enkäten framkom därutöver flera andra faktorer som vi lärare kan beakta och tänka på i skolvardagen. Under pågående skolåret 2021-2022 kommer enkäten att besvaras under december.

resultat.png

Top 10 för de områden som elever i åk 4-6 ville prioritera under skolåret 2020-2021. Top 10 listan uppdateras i januari 2022.

resultat 2.png

Top 10 för de områden som elever i åk 7-9 ville prioritera under skolåret 2020-2021. Procenten anger hur stor andel av paren som valt området som en prioritet. Top 10 listan uppdateras i januari 2022.

Vi har en årligen återkommande enkät Hur har du det i skolan? som samtliga elever i åk 1-9 besvarar. Syftet med enkäten är att följa upp elevernas välmående och kartlägga eventuell risk för utanförskap. Enkäten består av 10 frågor och tar knappt 5 minuter för de flesta elever att besvara, det tar lite längre för de yngre eleverna.

Exempel på positiva faktorer som framkom i enkäten under skolåret 2020-2021 var att majoriteten av eleverna i vår skola har sällskap på rasterna. Likaså uppger majoriteten av eleverna att de arbetar med skolarbetet under lektionerna. Faktorer som är viktiga för både trivsel och välmående. Utgående från enkätsvaren hittade vi även sådant som vi kan fortsätta utveckla i skolan, på både organisations- och individnivå. Under skolåret 2021-2022 besvaras enkäten två gånger.

Bilder:

Vi betonar betydelsen bemötandet och att alla ska bli sedda varje dag. I de utrymmen där vi rör oss finns det påminnelser om att vi skall hälsa på varandra.

Inom kollegiet har vi arbetat med egna och arbetslagets styrkor. Många lärare praktiserar liknande arbete med eleverna. Vi nyttjar bland annat det i Finland utvecklade materialet Se det goda! (L. Uusitalo-Malmivaara & K.Vuorinen, 2018).

se det goda.png
se alla säg hej.png